Chùa Phật Quang Hà Nam

Dự án chiếu sáng chùa Phật Quang Hà Nam

+ Chiếu thác, hồ koi sân vườn